Autumn in My Heart, Tu hoc Piano - Thu trong tim toi, nhac Han

Video Description

 T? h?c Piano bài nh?c Hàn: Thu Trong Tim Tôi. Bài này tôi nghe trên YouTube và chép l?i r?i choi. Bài ngu?n choi có lúc r?t kh?, nghe không rõ, ph?i doán nhi?u. Tôi choi thì d?u ti?ng hon, d? các b?n nghe rõ. Có dôi ch? sai, các b?n có th? vào website H?c

  • Total views : 411

  • Today views : 1

  • Created on : 02 April 2012

  • Is feature video : No

  • Total comments : 1

  • From: Youtube_2369

CommentsClick here to leave a comment

   Cancel

Youtube_2369

Youtube_2369

Autumn in My Heart, Tu hoc Piano - Thu trong tim toi, nhac Han - T? h?c Piano bài nh?c Hàn: Thu Trong Tim Tôi. Bài này tôi nghe trên YouTube và chép l?i r?i choi. Bài ngu?n choi có lúc r?t kh?, nghe không rõ, ph?i doán nhi?u. Tôi choi thì d?u ti?ng hon, d? các b?n nghe rõ. Có dôi ch? sai, các b?n có th? vào website H?c Nh?c dót Nét d? ki?m b?n nh?c này. Ðang thu Video Clip thì các con tôi di choi v?, dành h?n l?n sau thu n?t. Self learning Piano the Korean music Autumn in My Heart. I listen to it on YouTube, jot it down, and play it myself. You may watch my playing and play yourself. I will continue on the next video clip. Please, don't mind some errors. - Self learning Piano, Autumn in my heart, Korean music, tu hoc Piano, nhac Han, thu trong tim toi

26 January 2015