Ca Co Loi Ru Cua Me _ Nhon Hau

Video Description

 Bài v?ng c? : L?i ru c?a m? So?n gi? : Hoàng Song Vi?t Ngh? si trình bày : Nhon H?u ( Huy Chuong Vàng Tr?n H?u Trang 2003) L?i ca: Ngâm l?i: ?u o... Ví d?u c?u ván dóng dinh, C?u tre l?c l?o g?p gh?nh khó di. Khó di m? d?t con di, Con thi tru?ng h?c, ?u o

  • Total views : 432

  • Today views : 1

  • Created on : 01 April 2012

  • Is feature video : No

  • Total comments : 1

  • From: Youtube_2300

CommentsClick here to leave a comment

   Cancel

Youtube_2300

Youtube_2300

Ca Co Loi Ru Cua Me _ Nhon Hau - Bài v?ng c? : L?i ru c?a m? So?n gi? : Hoàng Song Vi?t Ngh? si trình bày : Nhon H?u ( Huy Chuong Vàng Tr?n H?u Trang 2003) L?i ca: Ngâm l?i: ?u o... Ví d?u c?u ván dóng dinh, C?u tre l?c l?o g?p gh?nh khó di. Khó di m? d?t con di, Con thi tru?ng h?c, ?u o... Con thi tru?ng h?c, m? thi tru?ng d?i. Câu 1: M? v?n ng?i dây nghe nh?p võng dong dua nh? nhàng k?o k?t, dôi m?t già nua dõi theo b? dê nh? mà hình bóng con tho bi?n bi?t ? phuong... nào. M? kh? rót l?i ru d?m ?m ng?t m?i. ?u o... chim da da d?u nhánh da da, ch?ng g?n sao không l?y l?i l?y ch?ng xa. L? mai cha y?u m? già, chén com dôi dua b? k? trà ai dung. Lá vàng roi r?ng d?y sân, nhu dã bao l?n m?t bu?n rung n?i nh?. Câu 2: M? nh? con, ch? bu?n mà không trách. Con oi, vì cung m?t th?i m? s?ng c?nh làm dâu. Chi?u chi?u ra d?ng ngõ sau, trông v? quê m? ru?t dau chín chi?u. T? lúc con di, mái tranh xua thêm v?ng l?ng tiêu di?u. Xua m? thu?ng ng?i hát ru cho con ng?, gi? nh? con m? hát m?t mình d? ru n?i nh? thuong. Con oi, d?i m? nghèo m?t n?ng hai suong, nên g?i vào l?i ru bao di?u u?c v?ng. Mong cho con du?c bình yên h?nh phúc, nén n?i bu?n khi con l?y ch?ng xa. Ngâm l?i: Công cha nhu núi Thái Son, Nghia m? nhu nu?c trong ngu?n ch?y ra. M?t lòng th? m? kính cha, Cho tròn ch? hi?u m?i là d?o con. Câu 5: Con c?a m? dêm nay cung tr? thành m?t ngu?i m? tr?, bên vành nôi ru h?i khe kh? m?i ch?t th?y mình trong gi?c ng? con... kh?. Con m?i hi?u, tình thuong c?a m? vô b?n vô b?. V?n k? nhân gian nu?c trên ngu?n ch?y xu?ng ... - v?ng c?, d?n ca, tài t?, c?i luong, tân, c?, nh?c, l?i ru c?a m?, hoàng song vi?t, nhon h?u, truy?n hình, h?u giang, HGV, NS, CL, HCV, THT, entertainment, live, music, show, vong co, tan co, don ca, tai tu, cai luong, co nhac

31 January 2015